Algemene Voorwaarden Vacaturepro

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de werving van kandidaten door Vacaturepro.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de werving van kandidaten door Vacaturepro.

Artikel 2: Opdracht

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Een opdracht tot werving behelst de opdracht om een kandidaat te werven met het doel dat de opdrachtgever een kandidatenselectie kan maken. Het werven omvat verder de administratieve handelingen die nodig zijn om de opdrachtgever te voorzien van een overzicht met potentieel geschikte kandidaten.
 2. Een wervingsopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever een kandidaat heeft gekozen uit de door Vacaturepro aangeboden kandidaten en de administratieve afhandeling van de overige kandidaten door het verzenden van een afwijzing via de e-mail.
 3. Indien uit de eerste advertentieronde onvoldoende kandidaten volgen die voldoen aan voorwaarden die genoemd zijn in de door de opdrachtgever aangedragen advertentietekst, dan volgt een tweede en tegelijkertijd laatste advertentieronde.
 4. De opdracht na tweede ronde eindigt nadat uit de tweede advertentieronde zoals genoemd onder 3 van dit artikel een overzicht met kandidaten is aangeboden. Verder gelden de bepalingen zoals opgenomen in lid 2 van dit artikel.

Artikel 3: Benodigde gegevens en verplichting Vacaturepro

De opdrachtgever verstrekt aan Vacaturepro alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving van kandidaten. Vacaturepro spant zich in, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging/aanmeldingsformulier heeft toegestuurd aan Vacaturepro om naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens kandidaten te werven.

Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Vacaturepro verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5: Non-discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving werkzaamheden van Vacaturepro, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6: Keuze kandidaat

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. Vacaturepro kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van de door Vacaturepro aangereikte kandidaten.
 3. Vacaturepro is nimmer verantwoordelijk voor de aangeboden aanvullende diensten door derden

Artikel 7: Vergoeding

 1. De opdrachtgever is aan Vacaturepro voor de werving een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde bedrag. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment nadat de opdracht is beëindigd zoals bepaald in artikel 2.
 2. Alle bedragen zijn exclusief btw.
 3. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding ook verschuldigd indien zij geen kandidaat kan selecteren of contracteren uit de door Vacaturepro aangeleverde overzichten zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 8: Intrekken en wijzigen van een opdracht

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht tot werven van kandidaten intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is geaccepteerd, is Vacaturepro gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 1 genoemde bemiddelingsvergoeding in rekening te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen nadat de vacature is gepubliceerd, is naar het oordeel van Vacaturepro sprake van een nieuwe opdracht, en is Vacaturepro gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 1 genoemde bemiddelingsvergoeding in rekening te brengen.

Artikel 9: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Vacaturepro te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10: Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Vacaturepro niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Vacaturepro is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Vacaturepro verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.