Twee Leden Raad van Toezicht.Expertise Volkshuisvesting en Financiën, ICT en Bedrijfsvoering

Bergschenhoek    3B Wonen    HBO - WO    RvC - overig toezicht   

De Huurdersvereniging Lansingerland (HVLL) en de Raad van Toezicht (RvT) van 3B Wonen zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht, bij voorkeur bekend mét de uitdagingen voor het wonen in Lansingerland.

3B Wonen neemt in oktober 2022 afscheid van twee ervaren toezichthouders. Wij vinden het belangrijk om de twee nieuwe leden voldoende tijd te geven om zich in te kunnen werken, daarom starten wij nu al met de werving. Voor één van de huidige vacatures vindt benoeming plaats op voordracht van de Huurdersvereniging HVLL en één toezichthouder zal rechtstreeks door de RvT worden benoemd.

Herkent u zich in de onderstaande punten dan nodigen we u van harte uit om te reageren:
• Beschikt u over brede expertise in de volkshuisvesting?
• Beschikt u over brede expertise in financiën, bedrijfsvoering en ICT bij woningcorporaties of volkshuisvesting?
• Heeft u bestuurlijke ervaring?

Huurdersvereniging Lansingerland.
De huurdersvereniging vertegenwoordigt alle huurders van sociale huurwoningen die in het bezit zijn en beheerd worden door 3B Wonen in Lansingerland en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Verder zijn zij bij de prestatieafspraken gelijkwaardige gesprekspartners van de Corporaties en de Gemeente.

3B Wonen.
3B wonen is als woningcorporatie actief in Lansingerland. Wij verhuren 4.500 woningen en zijn de grootste sociale verhuurder van Lansingerland. “Samen werken aan veerkrachtige wijken”, is ons motto en samen met een team van ruim 40 professionals zetten wij ons hier dagelijks voor in.

Blik naar buiten.
In Lansingerland is het voor woningzoekenden met een bescheiden inkomen lastig om een passende woning te vinden, omdat er verhoudingsgewijs veel minder sociale huurwoningen zijn dan in de omliggende gemeenten. Daarom zetten wij de komende jaren in op een flinke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Lansingerland. We hopen, in samenwerking met onze partners, ongeveer 1.000 sociale huurwoningen te kunnen bouwen voor 2030.

Ook in de verre toekomst willen wij van toegevoegde waarde blijven voor onze doelgroepen en blijven wij betaalbare huurwoningen aanbieden. Wij willen als organisatie maatschappelijk relevant zijn én blijven. Om die reden richten wij onze blik meer naar buiten. Daarnaast organiseren wij intern veranderkracht en flexibiliteit wat ons in staat stelt om mee te bewegen met de snel veranderende omgeving.

Raad van Toezicht.
Kernopdracht.
De kernopdracht van de RvT is vastgelegd in het Toezichts-en toetsingskader Raad van Toezicht Stichting 3B Wonen en bestaat uit het stimuleren en bewaken dat bestuur en organisatie de goede volkshuisvestelijke producten en diensten levert tegen aanvaardbare kosten en risico’s, met voldoende inbreng van de relevante belanghouders en met inachtneming van alle relevante wettelijke en interne spelregels.

Samenstelling en algemene eisen.
De Raad van Toezicht van 3B Wonen bestaat op dit moment uit vijf leden waaronder een voorzitter. Binnen de Raad van Toezicht functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden onderschrijven de eisen van de Governancecode Woningcorporaties.

De Raad van Toezicht oefent haar taak uit als eenheid. Er wordt om deze reden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden. Aanvullend worden per lid specifieke eisen gesteld, die betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen.
De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling op basis van competenties, opleiding, kennis en ervaring, leeftijd, geslacht en etnische achtergrond.

Algemene functie-eisen
Voor beide functies gelden de volgende eisen:
• U bent maatschappelijk betrokken, actief en u heeft affiniteit met de maatschappelijke opdracht van een corporatie en haar doelgroepen;
• U beschikt over toezichthoudende ervaring vanuit modern toezichthouderschap;
• U begrijpt en bent bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• U heeft kennis van en ervaring met leiderschap, management en besluitvormingsprocessen in een (maatschappelijke) organisatie;
• U bent in staat om de principes en uitgangspunten van good governance binnen de Raad van Toezicht te ontwikkelen en bewaken;
• U bent een goede teamspeler;
• Bij voorkeur bent u bekend met de lokale context van 3B Wonen;
• U heeft geen functies waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van 3B Wonen.

Profiel lid Raad van Toezicht expertise Volkshuisvesting.
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
• Beschikt over een brede expertise in de volkshuisvesting en is goed in staat om volkshuisvestelijke opgave voor Lansingerland en 3B Wonen te beoordelen en te duiden. Bij voorkeur goed bekent met de lokale opgave van 3B Wonen.
• Kennis en ervaring heeft met onderzoeksresultaten vanuit woononderzoeken
• Uiteraard goed op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving
• Vanuit kennis en ervaring de sparringpartner is voor het bestuur en overige leden van de raad op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken.

Profiel lid Raad van Toezicht expertise financiën, bedrijfsvoering en ICT Volkshuisvesting.
De raad van toezicht van 3B Wonen is ook op zoek naar een toezichthouder met een brede expertise in financiën, bedrijfsvoering en ICT bij woningcorporaties. Hij of zij zal de rol van voorzitter van de
Auditcommissie uitoefenen.
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
• Beschikt over een brede expertise over de financiering en de financiële continuïteit van een woningcorporatie;
• Uiteraard goed op de hoogte is van de specifieke regels voor financiële jaarverslaglegging en is daarnaast goed op de hoogte van de overige relevante wet- en regelgeving;
• Bekend is met moderne besturings- en (risico)beheersingssystemen die goed aansluiten op de bedrijfsvoering en Rijnlandse werkwijze die wij voorstaan;
• Beschikt over een goede kennis van en inzicht in het beheersen van financiële risico’s;
• Bekend is en ervaring heeft met ervaring treasury vraagstukken en de daarbij geldende wet- en regelgeving;
• Aantoonbare kennis en ervaring heeft met bestuurlijke vraagstukken die betrekking hebbenop ICT en de bijbehorende beheersingsvraagstukken;
• Vanuit kennis en ervaring de sparringpartner is voor het bestuur en overige leden van de raad op het gebied van vastgoedontwikkeling.

Huurderscommissaris.
Huurdersvereniging Lansingerland (HVLL) vertegenwoordigt alle huurders van de woningen die door 3B Wonen worden beheerd en is een vaste partner en van grote waarde voor onze organisatie. Binnen de Raad van Toezicht van 3B Wonen zijn twee toezichthouders als huurderscommissaris benoemd.
Eén van de twee huidige vacatures wordt ingevuld als huurderscommissaris. HVLL is betrokken bij de werving van beide leden voor de Raad van Toezicht en draagt één kandidaat voor. Aan de kandidaten voor beide functies wordt gevraagd om aan te geven of hij/zij de functie van huurderscommissaris willen bekleden en waarom. De motivatie is immers erg belangrijk voor de huurdersvereniging.
Meer informatie over de HVVL vindt u op de website van de huurdersvereniging.

Honorarium.
De bezoldiging van RvT-leden is volgens de VTW -beroepsregel (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporatie) en passend binnen de WNT.

Reageren.
U kunt tot uiterlijk 30 januari reageren op deze vacature. Uw cv en motivatie kunt u uploaden via de solllicitatiebutton. Gelieve daarbij aan te geven op welke vacature u reageert en te vermelden of u een voordracht van de HVLL ambieert.
Uw reactie wordt verwerkt door VacaturePro van wie u ook een ontvangstbevestiging en overige correspondentie ontvangt.

Procedure en benoeming.
• De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats in de week van 7 tot 12 februari.
• Een tweede verdiepend gesprek met de selectiecommissie vindt plaats in de week van 21 tot 25 februari.
• Inwinnen van referenties en voorbereiding op de toets Autoriteit Woningcorporatie (fit- en propertoets) in de periode 25 februari tot 7 maart.
• Voorgenomen benoemingsdatum voor beide vacatures maart/april 2022.
Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties volgens regels vastgelegd in de Woningwet 2015 de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat volgens, in overeenstemming met het beoordelingskader .

Meer Informatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT de heer Ed Pannebakker of met de voorzitter van de huurdersvereniging de heer Ger Jansen. Dat kan door een e-mail te sturen met het verzoek te worden teruggebeld voor een toelichting.

    Mail mijzelf deze vacature

    om later rustig te bekijken